Voorwaarden Moods Beauty online academy

1 Bij inschrijving verbindt de deelnemer/ cursist zich aan de voor de duur van de gehele workshop/ cursus en verwacht Moods Beauty van de deelnemer/ cursist dat deze met volle inzet aan de cursus/ workshop deelneemt. Een interactieve betrokkenheid (via de besloten Facebookgroep) van de deelnemer/ cursist zal bijdragen aan het met goed gevolg afronden van de workshop of cursus

2 De door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in het cursistenbestand van Moods Beauty. Moods Beauty gebruikt deze gegevens om de student op de hoogte te houden van voor diens workshop of cursus van belang zijnde informatie en van aanbiedingen van. Voor meer informatie verwijst Moods Beauty naar haar privacyverklaring, die te vinden is op www.bonnythomassen.nl

3 De intellectuele eigendomsrechten op door Moods Beauty ontworpen en geproduceerde cursussen en workshops blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Moods Beauty.

Gebruik van cursusmateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van de Moods Beauty Online Academy anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moods Beauty is het niet toegestaan: tekst, fotomateriaal, opdrachten, facecharts of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Moods Beauty.

4 Moods Beauty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

5 Het digitale lesmateriaal blijft na het voltooien van de cursus/workshop eigendom van Moods Beauty. De auteursrechten blijven bij Moods Beauty berusten. Gebruik van het lesmateriaal, anders dan ter informatie voor de ingeschrevene, alsmede overdracht aan derden, is niet toegestaan. Uit het cursusmateriaal mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moods Beauty. Het is wel toegestaan de door cursist zelf bewerkte werkbladen/ facechart te fotograferen en in de besloten Facebook groep te plaatsen.

6 Moods Beauty behoudt zich te allen tijde het recht voor om een cursist van verdere deelname aan de workshop of cursus uit te sluiten indien de cursist wangedrag vertoont in de besloten Facebookgroep of Moods Beauty op enige wijze bewust schade toebrengt. Uitsluiting van verdere deelname aan de workshop of cursus weerhoudt de student niet van zijn bestaande betalingsverplichtingen.

Betalings voorwaarden Moods Beauty

1 Het lesgeld dient betaald te worden, uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de betreffende workshop of cursus waar de cursist zich voor heeft aangemeldt.

2 De cursist/ deelnemer is in verzuim indien hij/zij het verschuldigde bedrag niet heeft betaald binnen 14 dagen na een aanmaning van Moods Beauty. Het oorspronkelijke bedrag wordt in dat geval verhoogd met administratiekosten. Moods Beauty stuurt een betalingsherinnering, alvorens Moods Beauty de vordering overdraagt aan een incassobureau. Het lesgeld wordt conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met 15% verhoogd,- indien een incassobureau het bedrag moet innen.